خرید اعتبار برای شرکت در حراجی‌ها

برای شرکت در حراجی‌های سایت لازم است که ابتدا از این بخش نسبت به خرید اعتبار اقدام کنید. بعد از خرید اعتبار بلافاصله می‌توانید در حراجی‌ها شرکت کنید.
با خرج کردن اعتبارها در حراجی‌ها میتوانید از قسمت سراشاپ هم خرید کنید.

  • اعتبار ۵۰۰ تایی

   حراج! 50,000 تومان 45,000 تومان
   {"id":54,"name":"\u0627\u0639\u062a\u0628\u0627\u0631 \u06f5\u06f0\u06f0 \u062a\u0627\u06cc\u06cc","slug":"%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%db%b5%db%b0%db%b0-%d8%aa%d8%a7%db%8c%db%8c","date_created":{"date":"2020-02-23 19:55:00.000000","timezone_type":1,"timezone":"+00:00"},"date_modified":{"date":"2020-03-09 14:42:38.000000","timezone_type":1,"timezone":"+00:00"},"status":"publish","featured":false,"catalog_visibility":"visible","description":"","short_description":"","sku":"","price":"45000","regular_price":"50000","sale_price":"45000","date_on_sale_from":null,"date_on_sale_to":null,"total_sales":1,"tax_status":"taxable","tax_class":"","manage_stock":false,"stock_quantity":null,"stock_status":"instock","backorders":"no","low_stock_amount":"","sold_individually":false,"weight":"","length":"","width":"","height":"","upsell_ids":[],"cross_sell_ids":[],"parent_id":0,"reviews_allowed":true,"purchase_note":"","attributes":[],"default_attributes":[],"menu_order":0,"post_password":"","virtual":false,"downloadable":false,"category_ids":[21],"tag_ids":[],"shipping_class_id":0,"downloads":[],"image_id":"57","gallery_image_ids":[],"download_limit":-1,"download_expiry":-1,"rating_counts":[],"average_rating":"0","review_count":0,"meta_data":[{"id":423,"key":"wdm_is_purchasable","value":"no"},{"id":928,"key":"_yith_auction_paid_order","value":"1"},{"id":940,"key":"_credits_amount","value":"500"},{"id":943,"key":"_wcj_currency_per_product_currency","value":""}]}افزودن به سبد خرید
  • اعتبار ۱۰۰۰ تایی

   حراج! 100,000 تومان 90,000 تومان
   {"id":53,"name":"\u0627\u0639\u062a\u0628\u0627\u0631 \u06f1\u06f0\u06f0\u06f0 \u062a\u0627\u06cc\u06cc","slug":"%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%db%b1%db%b0%db%b0%db%b0-%d8%aa%d8%a7%db%8c%db%8c","date_created":{"date":"2020-02-23 19:52:39.000000","timezone_type":1,"timezone":"+00:00"},"date_modified":{"date":"2020-03-09 14:42:41.000000","timezone_type":1,"timezone":"+00:00"},"status":"publish","featured":false,"catalog_visibility":"visible","description":"","short_description":"","sku":"","price":"90000","regular_price":"100000","sale_price":"90000","date_on_sale_from":null,"date_on_sale_to":null,"total_sales":0,"tax_status":"taxable","tax_class":"","manage_stock":false,"stock_quantity":null,"stock_status":"instock","backorders":"no","low_stock_amount":"","sold_individually":false,"weight":"","length":"","width":"","height":"","upsell_ids":[],"cross_sell_ids":[],"parent_id":0,"reviews_allowed":false,"purchase_note":"","attributes":[],"default_attributes":[],"menu_order":0,"post_password":"","virtual":false,"downloadable":false,"category_ids":[21],"tag_ids":[],"shipping_class_id":0,"downloads":[],"image_id":"58","gallery_image_ids":[],"download_limit":-1,"download_expiry":-1,"rating_counts":[],"average_rating":"0","review_count":0,"meta_data":[{"id":403,"key":"wdm_is_purchasable","value":"no"},{"id":942,"key":"_credits_amount","value":"1000"},{"id":944,"key":"_wcj_currency_per_product_currency","value":""}]}افزودن به سبد خرید